Unikalnym w skali kraju pomysłem było powołanie w 1994 roku Fundacji Opiekuńczej, która od 14 września 2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego.
Swymi działaniami wykracza poza obręb miasta i jego najbliższej okolicy, niosąc pomoc potrzebującym na terenie całego kraju.

Info o nas

Cele

Cele

Fundacja realizuje swoje zadania zgodnie z celami określonymi w § 8 "STATUTU FUNDACJI OPIEKUŃCZEJ MM KWIDZYN"

Fundusze

Fundusze

Swoją działalność statutową Fundacja prowadzi dzięki środkom pozyskiwanym z:

  • dobrowolnych składek pracowników MM Kwidzyn i pracowników innych firm współpracujących,
  • dobrowolnych składek spółek zatrudniających tych pracowników,
  • darowizn celowych, zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych,
  • odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Koszty działalności

Koszty działalności

Fundacja nie ponosi żadnych kosztów działalności, gdyż wszyscy członkowie władz Fundacji, komisji opiniodawczych oraz inne osoby współpracujące pełnią swoje funkcje społecznie, bezinteresownie poświęcając swój wolny czas. Całe dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe.

Dotychczasowe działania

Dotychczasowe działania

Każdego roku Fundacja, w ramach posiadanych środków, udziela pomocy finansowej i rzeczowej dla osób lub instytucji ubiegających się o pomoc. Rodzaje udzielanej pomocy zamieszczane są w rocznej sprawozdawczości Fundacji.

1000

tys. zł wsparcie potrzebujących w 2020 r.

5

Wniosków otrzymało wsparcie

9

Dofinansowań do leczenia

9

Dofinansowań do rehabilitacji

1

tys. zł na zakup sprzętów medycznych

1

tys. zł dla instytucji niosących pomoc chory i samotnym

Władze Fundacji

Zarząd fundacji

Małgorzata Ryłko

Prezes Zarządu

Agnieszka Kuniec

Wiceprezes Zarządu

Alicja Dolewska

Sekretarz Zarządu

Joanna Sobczak

Członek Zarządu

Adam Sawka

Członek Zarządu

Rada fundacji

Aneta Muskała

Prezes Rady

Tomasz Przekwas

Wiceprezes Rady

Alicja Fijałkowska

Sekretarz Rady

SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O POMOC

1. W ramach działalności określonej statutem, osoba lub instytucja może ubiegać się o pomoc z Fundacji Opiekuńczej przesyłając wniosek w formie pisemnej na:

a. adres pocztowy:
Fundacja Opiekuńcza
Ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn
b. adres mail: fundacjaopiekuncza.kwidzyn@mm.group

2. Wniosek winien zawierać:

a. dane osoby/instytucji ubiegającej się o pomoc: nazwisko i imię/nazwę, adres, inne dane kontaktowe np. mail, telefon),
b. Informację na temat oczekiwanego rodzaju pomocy, zgodnej ze statutem Fundacji,
c. uzasadnienie ubiegania się o pomoc, a w szczególności: szczegółowy opis niezbędnej pomocy oraz opis sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej, poparte odpowiednią dokumentacją, która należy dołączyć do wniosku.

3. Załączona dokumentacja, winna potwierdzać stan faktyczny opisany we wniosku o pomoc np. faktura proforma, dokumentacja medyczna, dokumentacja potwierdzająca sytuacje materialną, rodzinną itp.

4. Do wniosku należy dołączyć „Oświadczenie podopiecznego o przetwarzaniu danych”. Druk oświadczenia znajduje się w zakładce „RODO”.